1. Hanel Plastics
  2. Quan hệ cổ đông
  3. Quản trị doanh nghiệp
  4. Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012

Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012

20/07/2012

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

XỐP NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------–—----------

Hà Nội, ngày  20   tháng  07    năm 2012

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

Trụ sở chính: B15, đường Công Nghiệp 6, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 043.8753213.

Fax: 043.8752436.

Email: Info@hanelplastics.com.vn

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Ngày 11/01/2012 Hội đồng quản trị họp thông qua hạn mức vay năm 2012, giao cho Giám đốc Công ty một số nhiệm vụ năm 2012.

- Ngày 15/03/2012 Hội đồng quan trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, dự trù các chi phí, doanh thu, lợi nhuận năm 2012.

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1

Nguyễn Quốc Bình

Chủ tịch HĐQT

2

100%

 

2

Nguyễn Quốc Cường

Phó CT HĐQT

2

100%

 

3

Hoàng Văn Phúc

Ủy viên HĐQT

2

100%

 

4

Trần Anh Tuấn

Ủy viên HĐQT

2

100%

 

5

Nguyễn Văn Hưởng

Ủy viên HĐQT

2

100%

 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua các báo cáo của Giám đốc tại các kỳ họp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 cho thấy sự nỗ lực của Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

KH 2012

TH 6 tháng đầu năm 2012

 
 

1

Doanh thu

Triệu đồng

410,000

174,390

 

2

Doanh thu xuất khẩu

Triệu đồng

120,000

61,814

 

3

Nộp ngân sách nhà nước

Triệu đồng

 

  

- Số phải nộp

16,380

7,000

 

- Số đã nộp

16,000

7,101

 

4

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

15,733

5,855

 

5

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

11,800

4,322

 

6

Thu nhập bình quân/tháng

Triệu đồng

4.5

4,5

 

7

Cổ tức

    

Với nỗ lực cá nhân Giám đốc Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đoàn kết gắn bó, có năng lực chuyên môn, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

02/2012/NQ

HĐQT-HPC

11/01/2012

Thông qua hạn mức vay tối đa, giao nhiệm vụ năm 2012 cho Giám đốc Công ty.

2

03/2012/NQ

HĐQT-HPC

15/03/2012

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, dự trù các chi phí, doanh thu, lợi nhuận năm 2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

thường trú

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

/Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi cấp

Số cổ phần sở hữu

1

Nguyễn Quốc Bình

Chủ tịch HĐQT

D6, P 101, Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

22/06/1959

011572071

22/03/2006

Công an Thành phố Hà Nội

82.066

2

Nguyễn Quốc Cường

Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc

7 - D8 tổ 45 C, Trung Liệt, Hà Nội

17/02/1962

011567250

10/11/2005

Công an Thành phố Hà Nội

50.560

3

Hoàng Văn Phúc

Thành viên HĐQT

G11 A, Nam Thành Công, Hà Nội

06/08/1962

011442454

20/08/1996

Công an Thành phố Hà Nội

121.906

4

Trần Anh Tuấn

Thành viên HĐQT

Số 13, Ngõ 8, Hoa Lư, Hà Nội

01/12/1963

012109121

16/03/1998

Công an Thành phố Hà Nội

960

5

Nguyễn Văn Hưởng

Thành viên HĐQT

48 Trần Nhân Tông, HBT, HN

19/06/1949

011045391

08/11/1998

Công an Thành phố Hà Nội

15.640

6

Nguyễn Duy Hải

Phó Giám đốc

40B, Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

19/12/1970

011889934

03/01/2008

Công an Thành phố Hà Nội

13.970

7

Hoàng Thị Hoan

Trưởng ban KS

Số 34 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, HN

12/09/1958

011398445

30/06/2003

Công an Thành phố Hà Nội

27.640

8

Đỗ Thị Lan Anh

Thành viên BKS

Số 8/117 Đặng Tiến Đông, HN

03/11/1969

012618560

27/05/2003

Công an Thành phố Hà Nội

47.766

9

Nguyễn Tiến Đạt

Thành viên BKS

P303 Nhà A1, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

03/09/1965

011645146

20/09/1996

Công an Thành phố Hà Nội

1.213

10

Phạm Thị Thu Hằng

Phó phòng Kế toán

307B, C3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

29/08/1980

012514370

05/08/2002

Công an Thành phố Hà Nội

100

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

3. Các giao dịch khác: Không có.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Quốc Cường

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP