1. Hanel Plastics
  2. Quan hệ cổ đông
  3. Đại hội cổ đông thường niên
  4. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (SỬA LẠI BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, LÝ DO SỬA LỖI ĐÁNH MÁY TỶ LỆ % TẠI MỤC C. BIÊN BẢN)

Đại hội cổ đông thường niên

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (SỬA LẠI BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, LÝ DO SỬA LỖI ĐÁNH MÁY TỶ LỆ % TẠI MỤC C. BIÊN BẢN)

30/06/2020

Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa trân trọng thông báo Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sửa lại biên bản đại hội, lý do sửa lỗi đánh máy tỷ lệ % tại mục C. biên bản)

Thông tin chi tiết xem tại: /uploads/2020/06/nghi-quyet-bien-ban-hop-DHDCD-da-sua-loi-danh-may.pdf

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP