1. Hanel Plastics
  2. Quan hệ cổ đông
  3. Đại hội cổ đông thường niên
  4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Đại hội cổ đông thường niên

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

14/04/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Trụ sở: B15, Đường CN6, KCN Sài đồng B, Long Biên, Hà Nội

Mã số DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 06 ngày 29/06/2010 do SKH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20  tháng 04  năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Thời gian tổ chức: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 20/04/2013

Địa điểm tổ chức: Phòng tiệc Tầng I, Khách sạn Quốc tế Asean

Số 08, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h00 - 8h25

-      Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu.

-      Phát tài liệu cho cổ đông.

Ban tổ chức

8h25 - 8h30

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Trưởng ban

8h30 - 8h35

Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.

Trưởng ban tổ chức

8h35 - 8h45

-      Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

-      Giới thiệu Ban kiểm phiếu.

Chủ toạ

 

8h45 - 10h30

-      Báo cáo của BGĐ và HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD 2013;

-      Báo cáo của Ban kiểm soát 2012;

-      Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;

-      Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012; phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013; phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2013;

-      Các nội dung khác có liên quan.

Đoàn chủ tịch

10h30 – 10h40

Nghỉ giải lao (tập hợp câu hỏi lên Đoàn chủ tịch)

Thư ký

10h40 - 11h15

Thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề

Đoàn chủ tịch và cổ đông

11h20 – 11h25

Thông qua kết quả kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

11h25 – 11h30

Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ban thư ký

Chủ tọa Đại hội.

 

Mời quý vị xem "Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013" đầy đủ bằng cách download tại đây

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP