Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo > THÔNG BÁO chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thông báo

THÔNG BÁO chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

22/03/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

XỐP NHỰA

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

  1.  Điện thoại: 043.8753213. Fax: 043.8752436.
  2.  Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: trước 16 h ngày 22/03/2013.
  3. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ sau 16 h ngày 22/03/2013 đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.
  4. Thời gian, địa điểm họp Đại hội cổ đông cụ thể, thư mời họp và các tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên trang www.hanelplastics.com.vn của Công ty trước ngày tổ chức đại hội theo đúng quy định.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc chốt danh

sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

  1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.
  2. Trụ sở chính: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.
  3.  Điện thoại: 043.8753213. Fax: 043.8752436.
  4.  Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: trước 16 h ngày 22/03/2013.
  5.  Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ sau 16 h ngày 22/03/2013 đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.
  6. Thời gian, địa điểm họp Đại hội cổ đông cụ thể, thư mời họp và các tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên trang www.hanelplastics.com.vn của Công ty trước ngày tổ chức đại hội theo đúng quy định.

 

Trân trọng thông báo!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Bình

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP