Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo > Thông báo tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Thông báo

Thông báo tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

01/08/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỐP NHỰA
B15, Đường CN6, KCN Sài đồng B, Long Biên, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100738312 thay đổi lần 06 ngày 29/06/2010
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

-          Thời gian họp:       07h30 ngày 27 tháng 08 năm 2011

-          Địa điểm họp:        Phòng tiệc Tầng I, Khách sạn Quốc tế Asean

Số 08, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (ngày 05/08/2011). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa).

II. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

-          Thông qua báo cáo hoạt  động năm 2010 và phương hướng kế hoạch năm 2011 của HĐQT; Ban giám đốc;

-          Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2010;

-          Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010;

-          Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2010, kế hoạch lợi nhuận cổ tức 2011;

-          Thông qua niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội;

-          Và các vấn đề khác có liên quan.

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (http://www.hanelplastics.com.vn ) và được chuyển đến các Quý cổ đông bằng đường thư đảm bảo, theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu,(3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Trân trọng thông báo và kính mời./.

Tài liệu gửi kèm:
-    Chương trình họp;
-    Mẫu giấy uỷ quyền;
-    Báo cáo của Giám đốc;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

NGUYỄN QUỐC BÌNH
Quý cổ đông vui lòng xem các tài liệu Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại đây

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP