Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020 > THÔNG BÁO VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ DO BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020

THÔNG BÁO VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ DO BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

11/09/2020

Thông báo và Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của công ty và sửa đổi, bổ sung điều lệ do bổ sung ngành, nghề kinh doanh
Chi tiết xem tại: thong-bao-va-nghi-quyet-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP